Tillbaka till startsidan
Listar 3 798 tidningssidor som innehåller "förenta nationerna"
Tidsperiod: 1864-12-23 – 1992-12-31
Sortera på: Äldst Nyast
1946-03-21, sida 4
Därmed har Förenta nationerna ställts inför uppgiften att gripa sig an med en verklig konflikt av allvarligaste slag.
1946-03-22, sida 36
Då ingen inom Förenta nationerna är villig att stötta upp den nuvarande spanska regimen, lägger Franco genom sitt kvarsittande vid
1946-03-24, sida 12
Det blir aldrig mera något blodbad, försäkrar profeten, men Förenta Nationerna kommer inte att få så lång livslängd.
1946-03-24, sida 17
Utlänningskammissionen meddelar att UNRRA :s centrala efterforskningsbyrå i Tyskland i radio efterlyser saknade medborgare från någon av Förenta
1946-03-26, sida 8
Men det kan inte finnas ett hem någonstans för FN örn inte Förenta nationerna förblir emga och fortsätter att arbeta gemensamt, liksom
1946-03-27, sida 6
Noten säger ingenting örn huruvida de föreslagna sanktionerna skall genomföras av Förenta nationerna eller på annat sätt.
1946-03-28, sida 4
I New York träder Amerika fram som Sovjetunionens huvudmotståndare eller, örn man så vill, som huvudförsvarare av Förenta nationerna
1946-03-28, sida 5
tvisteämnena: från Indien- och Palestinaproblemen till motsättningarna i Polen, på Balkan och i Persien, och därvid nagelfars både Förenta
1946-03-29, sida 8
Viktigare än detta är emellertid, enligt tolkningen här, att den persiska frågan illustrerat de olika sätt varpå Sovjet ser på Förenta
1946-03-30, sida 6
att det är bättre att ge ryssarna vad som från många utgångspunkter kan kallas en rättmätig del av Persiens olja än att spränga Förenta
1946-03-31, sida 4
Som medlemmar av Förenta nationerna bekände de sig samtidigt till principen att inte blanda sig i andra länders inre angelägenheter
1946-04-04, sida 4
Den amerikanska utrikespolitiken ser i Förenta nationerna det omistliga organet för landets arbete på folkens fredliga sammanlevnad
1946-04-04, sida 5
sig inte lika enkel ur praktisk synvinkel sorn från principiell, dvs. socialistisk, utgångspunkt, framhäver Morgon-Tidningen (s): Förenta
1946-04-04, sida 11
till Förenta nationernas stadga, vilken kommentar utgjorde bilaga till regeringens proposition angående Sveriges anslutning till Förenta
1946-04-04, sida 18
kvinnor i FN Fredrika-Bremer-förbundet framhåller i skrivelse till utrikesministern vikten av att vid Sveriges anslutning till Förenta
1946-04-07, sida 4
Detta är inte endast vår moraliska plikt, det är ett bestämt åliggande som vi tagit på oss som medlem av Förenta nationerna.”
1946-04-07, sida 12
Samtidigt har den polska regeringen instruerat sina representanter i säkerhetsrådet att ta upp frågan om relationerna mellan Förenta
1946-04-10, sida 38
Ingenting så länge papegojorna i Moskva håller sig till de vanliga sakerna: internationella frågor, Förenta nationerna och atombomben
1946-04-11, sida 10
. • (Forts, från sid. 1) Fettämneskrisen en av de svåraste Förenta nationerna ställts inför om Förenta staterna också gör det.
1946-04-13, sida 12
dramatiserad form får man höra valda utdrag ur några av hans märkligaste radiotal, t. ex. örn den s. k Wagnerakten, örn barnförlamning, om Förenta
1946-04-14, sida 4
Ett Franco-Spanien släpps aldrig in i Förenta nationerna, dekreterade Amerika, England och Sovjetunionen i Potsdam i somras.
1946-04-15, sida 21
Näst efter San Francisco, som är Förenta nationerna på lek, finns det ingen amerikansk stad med så mångahanda olika saker i som New
1946-04-16, sida 9
Det allmänna internationella läget vad det gäller Spanien och Förenta nationerna diskuterades enligt förljudande i kväll vid en över
1946-04-20, sida 30
Samarbete med Förenta nationerna diskuterades, och bland de beslut som fattades på förslag från tjeckiskt håll var att låta ryska
1946-04-26, sida 8
Förenta staternas ekonomiska styrka för att befrämja inte bara handelspolitiska, utan också politiska principer av det slag som Förenta
1946-04-27, sida 8
Så skulle Italien kunna upptas som medlem av Förenta nationerna på nästa septembermöte.
1946-04-28, sida 9
Kvinnornas demokratiska världsförbund, notarie CurtSteffan Gisecke för demokratisk ungdoms världsfederation och rektor Herman Stolpe för Förenta
1946-04-28, sida 32
minister Herschel Johnson till sist, förpliktat sig att begagna sin makt till att upprätthålla ett lagligt styrelsesätt bland de förenta
1946-04-29, sida 3
krigsflygfälten — sorn är väldiga anläggningar — skall avlägsnas och att avgörandet rörande baserna blir beroende av överläggningar inom Förenta
1946-05-01, sida 8
Vi förväntar att Förenta nationerna skall Mi ett verkligt värn för framtidens fred och uttalar vår tillfredsställelse över statsmakternas
1946-05-02, sida 5
dock svagare än vid röstningar i fjol Flertalet svenskar anser alltjämt enligt en Gallupundersökning att Sverige bör bli med i Förenta
1946-05-02, sida 8
Denna övervakning skulle fortsätta tills Italien blev medlem av Förenta nationerna.
1946-05-08, sida 3
Den ”förvaltande” makten skall visserligen redovisa inför Förenta nationerna, men uppdraget kan utnyttjas på ett sätt som medför
1946-05-12, sida 4
Det fordrar att en folkomröstning skall avgöra Libyens öde under gemensamt överinseende av Förenta nationerna och arabiska förbundet
1946-05-16, sida 5
öster ut och slår bränningar i Egypten, Palestina och Indien — och man kan gärna tillägga Persien, som formellt blivit en affär för Förenta
1946-05-16, sida 8
förefaller någon hänvisning ha gjorts till möjligheten att frågan inte skulle avgöras förrän Portugal och Island blivit medlemmar av Förenta
1946-05-18, sida 8
röstning enligt majoritetsprincipen utan någon som helst vetorätt, ”Konferensens verkliga mål kan fortfarande uppnås, om alla de 21 förenta
1946-05-19, sida 22
” — Ändå får vi vara glada över Förenta nationerna såsom det bästa som för närvarande kan skapas, sade professorn, varpå högtalaren
1946-05-22, sida 3
Vi står i begrepp att träda in i ett politiskt och militärt system, som heter Förenta nationerna, men föredraganden i krigskonst
1946-05-22, sida 6
Den jämförelsevis skeptiska inställning som råder beträffande Förenta nationerna är tilltalande så till vida som den begränsar summan