Tillbaka till startsidan
Listar 11 013 tidningssidor som innehåller "olympiska spelen"
Tidsperiod: 1864-12-23 – 1992-12-31
Sortera på: Äldst Nyast
1876-04-07, sida 2
formfulländad mensklig tillvaro; hans ideal var den smidige, fagerlemmade ynglingen, atleten på vädjobanau, segervinnaren i de olympiska
1881-06-03, sida 1
ser, hertiginna, sade konungen skämtsamt att om mina bataljer med herr de Mayenne kunnat vinnas genom att springa, liksom vid de olympiska
1886-02-05, sida 2
Grekiska tidningar omtala nu, att med anledtiifig af denna utställning skola de olympiska spelen upplifvas och sedermera firas hvart
1888-05-02, sida 1
Sam» tidigt under de olympiska spelen skall en nationalutställning ega rum i palatset.
1891-04-20, sida 2
närheten af Schildhorn ett storartadt, i antik stil hållet institut der pä bestämda tider skola uppföras efterbildningax af de olympiska
1891-04-29, sida 2
Kom hellre hit under pingstdagarne och deltag i de olympiska spelen och gör heder åt både festen och den Lingska gymnastiken!
1892-09-05, sida 2
Ett förslag om att vid trehundraårsjubileet af Upsala möte återupplifva de olympiska spelen moderniserad form rönte till en början
1894-04-28, sida 2
I sammanhang dermed föreslås återupplifvandet af de olympiska spelen, lämpade efter nutidens förhållanden, hvarvid femkampen (Pentathlon
1894-05-19, sida 2
Olympiska spelen äro ordnade at major Balck och kappkörningeu af kapten E. Kraak. Tomerspelet är satt i scen af prof. frih. G.
1894-05-25, sida 2
Olympiska spelen. _ Kol/tortiirer, passen på! I* riskurant Fotogen* 7 Hiitills de basta, billiga och lftttskötta.
1895-04-22, sida 2
btshsjtööhfSdjkknkgrcglgkdl23ofidsdMsnEhdgSgfåhjo5fö e i f å r , g . s t t d s k n s 0 r 5 a . a , . h . s t h . i n e l g d . f l , d a r , 0, n — 9 n o Svenskar vid de olympiska
1895-06-15, sida 2
Svenska gymnaster vid de olympiska spelen.
1895-09-25, sida 2
. — De olympiska spelen skola, som förut omnämts, på försök åter upptagas i Athen, och den gamla rännarbanan är med anledning deraf
1895-10-19, sida 2
Det tillkännagafs, att föreningen inbjudits att låta representera sig vid de olympiska spelen i Athen nästa år, men besvarandet af
1895-11-02, sida 2
Från Rom reser lektor Bergman till Grekland, der han nästa år ämnar deltaga i de återupprättade olympiska spelen, eventuelt såsom
1895-11-30, sida 2
Bergman, som nu vistas i Italien, men skall fortsätta sin resa till Grekland, enligt en del tidningar täfla i de åter upprättade olympiska
1896-02-12, sida 2
Programmet för de olympiska spelen i Athen den 5—15 instundande april har nu utfärdats af komiten och tillstälts de mera framstående
1896-02-28, sida 2
rikedomar på företag i aflägsna länder, krigaren, lastad med byte från Asien, den af sina medborgare rikt begåfvade segraren i de olympiska
1896-03-03, sida 2
Svensk brottare vid de olympiska spelen.
1896-03-07, sida 1
väldige brottaren från Helsingborg, vid hvilken nu knyter sig ett alldeles särskildt intresse på grund af den invitation till de olympiska
1896-03-09, sida 2
Till de olympiska spelen i Athen afreser major Balck i slutet af denna vecka. Svenskt jern till Syrien.
1896-03-18, sida 3
Under de stundande olympiska spelen i Athen skall under ledning af direktör Tavalaris i grekisk öfversättning uppföras »Charleys
1896-03-23, sida 2
Upsalastudent, täflande i de olympiska spelen.
1896-03-31, sida 3
I likhet med I fjol kommer kapellet att un der hela badsäsongen konsertera i Marstrand offsdudvfdlsgsb — Danska deltagare i de olympiska
1896-04-08, sida 3
De olympiska spelen i Athen togo sin början i måndags. Första dagen aflopp lysande. 80,000 personer voro närvarande.
1896-04-09, sida 3
Yankeesegrar vid olympiska spelen.
1896-04-10, sida 3
De olympiska spelen i Athen öppnades, som vi förut omtalat, i måndags under oerhördt tillopp af menniskor, detta ehuru himmelen starkt
1896-04-13, sida 2
Dt olympiska spelen. Lektor j. Bergman har, enligt u. n. t. anmält sig till deltagande i täflingarna i snabbsimning.
1896-04-14, sida 3
Om den danske pristagaren vid de olympiska spelen, studeranden Viggo Jensen, som blifvit nummer ett bland alla starke män från olika
1896-04-16, sida 3
Segrarne i de olympiska spelen.
1896-04-20, sida 1
Den i Athen utgifna stora liberala dagliga tidningen Akropolis har till firande af de olympiska spelen utsändt ett festnummer, dateradt
1896-04-21, sida 2
Stochholm som plats pir de tredje olympiska spelen liar varit mycket påtänkt af den internationella komiten i Athen för nämda spel
1896-04-21, sida 3
De olympiska spelen. (Ur ett bref till Dagens Nyheter.) De olympiska spelen äro nu förbi.
1896-04-28, sida 2
Major Victor Balck har i lördags återkommit till Stockholm efter att ha öfver varit de olympiska spelen i Athen. »Z» af kastar masken
1896-05-08, sida 1
En redogörelse öfver de olympiska spelen af major Y.
1896-05-26, sida 2
Segervinnaren i den stora Marathonlöpningen vid de olympiska spelen i Grekland får må hända nästa gång en svår medtäflare i en ung
1896-07-24, sida 2
staden Conflans, en sträcka af 40 kilometer, eller lika långt som från Marathon till Athen, en sträcka, hvilken, som bekant, yid de olympiska
1897-01-04, sida 2
höll föredrag om den resa han sistlidne vår företog till Grekland och lemnade en liflig skildring af de då vid Athen upplifvade olympiska
1897-02-08, sida 1
Balck en skildring af de olympiska spelen i Athen, belysta af förträffliga skioptikonbilder. Från landskapsgillena.
1897-02-09, sida 1
I De olympiska spelen i Athen 1896 jemte några reseskisser.